Certyfikaty jakości


W 1993 roku instytut Turkish Standard Institute nadał Vestel Ticaret A.Ş. certyfikat normy jakości ISO 9001, co zwiększa konkurencyjność firmy na rynku przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Dla spełnienia tego standardu Vestel zamierza:
 • stworzyć wspólny język jakości oraz świadomość ekologiczną, a także ustalić zgodne z nimi zasady pracy.
 • przedstawić pracownikom, klientom i dostawcom odpowiedni dokument opisujący system zarządzania firmą.
 • stworzyć system zarządzania, który zapewni rozwój firmy zgodny z polityką, zasadami i celami Vestel Group.
Wdrażając system zarządzania oparty o normę ISO 9001, która reguluje wszystkie procesy związane z analizą popytu, badaniem rynku, projektowaniem, produkcją, obsługą posprzedażną i podprocesami wymienionych, Vestel zamierza zmaksymalizować satysfakcję klientów.
Vestel jako firma konkurencyjna na rynku światowym posiada certyfikowane normy oraz wkłada wysiłek w to, by stać się dobrym graczem w lidze światowej wraz ze swoimi pracownikami, klientami, przedstawicielami handlowymi i dostawcami.
Tak jak ISO 14001, norma ISO 9001 jest oparta na zasadzie dobrowolności i odgrywa ważną rolę w przejściu do procesu kompleksowego zarządzania jakością. Postrzegając kompleksowe zarządzanie jakością jako istotny czynnik w poprawianiu jakości życia, Vestel jest dumny ze swojego wkładu w narodową gospodarkę oraz jakość życia swoich klientów.
Vestel Ticaret A.Ş., w oparciu o swój cel stania się światową firmą sektora elektroniki użytkowej, prowadzi przegląd działalności prośrodowiskowych we wszystkich swoich aktywnościach i liniach produkcyjnych. Vestel dokłada starań, by szanować zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, klientów oraz innych, na których wpływ ma działalność firmy, jej produkty lub usługi, a także by chronić środowiska i naturę dla przyszłych pokoleń.
Powyższe zobowiązanie zostało udokumentowane certyfikatem normy ISO 14001 ekologicznego zarządzania, przyznanym przez Turkish Standards Institute. W świetle polityki ekologiczej Vestel zobowiązał się do nieustannego rozwijania się w kwestiach środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniu, a także do przestrzegania powiązanych rozporządzeń oraz zarządzeń administracyjnych poprzez:
 • Branie pod uwagę czynników środowiskowych przy ocenie nowych produktów, projektów i działań.
 • Ograniczenie użycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych w projektowaniu i produkcji oraz poszukiwanie mniej zanieczyszczających środowisko materiałów zgodnie z odnośnymi dyrektywami Unii Europejskiej (RoHS, Reach itp.) oraz postanowieniami lokalnymi.
 • Prowadzenie badań dla zmniejszenia ilości odpadów, ponownego wykorzystania materiałów, recyklingu i odzysku odpadów.
 • Pomaganie w oszczędzaniu energii, wody i zasobów naturalnych przez zwiększanie wydajności i używanie nowych technologii
 • Używanie materiałów opakowaniowych z recyklingu, gdy to możliwe.
 •  

  Aranżowanie działań tworzących świadomość ekologiczną oraz przeznaczanie na ten cel wystarczających i odpowiednich środków.
Dzięki swojej polityce środowiskowej Vestel chce być firmą chroniącą i poprawiającą jakość życia swoich pracowników i klientów.Oprócz certyfikatów norm ISO 9001 oraz 14001 Vestel posiada również certyfikat normy OHSAS 18001 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest świadomy, że właściwe podejście do zdrowia i bezpieczeństwa jest niezbędnym elementem wydajnego i skutecznego kompleksowego zarządzania jakością. Z tego powodu firma przywiązuje wagę do oceny i zarządzania potencjalnych skutków zagrożeń w miejscu pracy dla pracowników, podwykonawców, gości i pozostałego personelu. Celem jest chronienie personelu przed niebezpiecznymi i szkodliwymi sytuacjami, do których może dojść podczas działalności Vestel, oraz stworzenie zdrowszego środowiska. Bezpieczeństwo i higiena pracy to ważny priorytet i nieodłączna część pracy wszystkich pracowników. W tym zakresie celem firmy jest minimalizowanie ilości wypadków oraz zagrożenia pożarowego związanego z działalnością Vestel, aby stworzyć bezpieczne środowisko we wszystkich placówkach firmy oraz poprzez zwiększanie świadomości rozwinąć system bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie światowych norm.
Dlatego też Vestel:
 • spełnia swoje prawne obowiązki i przestrzega zarządzeń administracyjnych i zasad instytucji, których jest członkiem, oraz zapewnia ciągłe doskonalenie się przez wdrażanie nowych technologii oraz rekomendacji pracowników
 • przeprowadza analizę ryzyka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowuje i wdraża plany zapobiegania potencjalnym wypadkom i chorobom zawodowym
 • buduje świadomość faktu, że każdy pracownik, niezależnie od swojego stanowiska, jest odpowiedzialny za BHP oraz nieustannie szkoli swoich pracowników, by egzekwować odpowiednie zachowania w świetle potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • likwiduje lub przynajmniej minimalizuje niebezpieczne warunki czy aktywności w miejscu pracy w celu zapobiegania i zmniejszania liczby wypadków w miejscu pracy, często sprawdza warunki oraz podejmuje działania naprawcze w niepoprawnie działających sektorach, przeznacza na te cele odpowiednie środki, a także dostosowuje politykę w świetle zmieniających się warunków oraz tworzy odpowiednie zasady pracy
 • przyjęło zasadę, że zadania powinny być adekwatne do pracownika, a pracownik adekwatny do ich wykonania, by zapobiec i zminimalizować ryzyko wypadków.
Vestel zwiększa bezpieczeństwo pożarowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy w swoich obiektach poprzez skuteczną komunikację, dzielenie się informacjami oraz przestrzeganie polityki.